Đang gửi

Chi tiết tác phẩm

Lê Thiện Nhân

Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ), Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ)

Tác giả phụ: Vũ Trường Duy, Trần Hữu Nghĩa

01/04/2024 Lượt xem (48)