Đang gửi

Chi tiết tác phẩm

Nguyễn Đình Quang

Học viện Quân y 56A, Tiểu đội 4

Tác giả phụ: Võ Quốc Thanh

30/03/2024 Lượt xem (43)